Home / e-Books / انسان ePub

انسان ePub

انسان ePub ebook download
کتابی روان با تفسیری زیبا از انسان و فلسفه وجود. بسیار از خواندنش لذت بردم و به همه کسانی که علاقه به مبحث انسان و ماهیت وجودیش دارند خواندنش را توصیه میکنم

"همه اشیا طبیعت و عالم هست, ماهیت و جوهرشان بر وجودشان مقدم است, مگر انسانکه با همه اشیا هستی متناقص است, یعنی ماهیتش بعد از وجودش است (وجودش بر ماهیتش مقدم است)"


"این انسان یعنی چه؟ یعنی موجودی که از منهای بی نهایت پستی و تعفن وپلیدی که سمبلش لجن است, تا به اضافه بی نهایت عظمت و زیبایی و جلال, یعنی خدا - روح خدا - فاصله دارد و طی این فاصله, رسالت انسان و مسئولیت انسان است."
download انسان ePub